If you would like to take part, please click this link: registration form 

before the 10th March so we can register you and announce your participation on social media.

Cancer will affect one in two people born after 1960 and it’s a simple statistic that drives home the battle we face against this terrible disease.

Velindre Cancer Centre’s aim is for every pupil, in every school in Wales, to wear red for Wales on Friday 10th March 2017, when Wales take on Ireland in the RBS Six Nations at Principality Stadium, Cardiff. For this day only Velindre will change from its traditional green colour to red in support of the Wales rugby team. 

And it's not just schools we're asking, it's everybody! If you work in a shop, a beauty salon, a pub, a company or anywhere, we want everybody in Wales to Wear Red For Wales And Velindre!

Taking part couldn’t be simpler. Simply ask your pupils and staff, or your work colleagues and friends, to wear red on this day and donate a minimum of £1, then send your cheque made payable to ‘Velindre Fundraising’ to: Velindre Fundraising, Velindre Cancer Centre, Whitchurch, Cardiff, CF14 2TL or donate online at www.velindrefundraising.com/donate

As well as the money you will raise from taking part, the publicity you will attract is also very important for us as we want as many people as possible to see your amazing fundraising efforts. Please share your photographs, posts and video’s on Twitter, Facebook and Instagram, tagging us in, so everybody can see what an amazing thing you’re doing for Velindre! And be as creative as possible with your photographs and videos as the best ones will be featured in the media and on materials for next year’s campaign!

Twitter: @Velindre Instagram: velindre_fundraising Facebook: VelindreFundraising #WearRedForWalesAndVelindre

The school or company that raises the most money will get a visit from one of the celebrities on the poster. 

If you would like to take part, please complete the registration form before the 10th March so we can register you and announce your participation on social media.

I hope we can rely on your support and look forward to hearing from you.

Yours sincerely,


Jonathan Davies OBE
President - Velindre Cancer Centre

Click here to view a video of Jonathan asking your school to take part!

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Bydd Canser yn effeithio ar un o ddau o bobl a anwyd ar ôl 1960 ac mae'n ystadegyn syml sy'n gyrru adref y frwydr sy’n ein hwynebu yn erbyn clefyd ofnadwy hwn.

Rwy'n ysgrifennu i ofyn am eich cefnogaeth. Nod Canolfan Ganser Felindre yw i bob disgybl, ym mhob ysgol yng Nghymru, i wisgo coch i gefnogi Cymru ar Ddydd Gwener 10 Mawrth, 2017, pan fydd Cymru'n chwarae Iwerddon yng nghystadleuaeth y Chwe Gwlad RBS yn Stadiwm Principality, Caerdydd. Ar y diwrnod yma yn unig fe fydd Velindre yn newid o’i liw gwyrdd traddodiadol i goch i gefnogi tîm rygbi Cymru.

Mae cymryd rhan yn syml. Gofynnwch i'ch disgyblion a staff i wisgo coch ar y diwrnod a chyfrannu £1, yna danfonwch eich siec yn daladwy i ‘Velindre Fundraising’, i: Velindre Fundraising, Canolfan Ganser Felindre , Yr Eglwys Newydd , Caerdydd , CF14 2TL neu ar-lein www.velindrefundraising.com/donate

Ac nid dim ond ysgolion rydym yn gofyn, mae'n bawb! Os ydych yn gweithio mewn siop, salon harddwch, tafarn, cwmni neu yn unrhyw le, rydym am i bawb yng Nghymru i Gwisgo Coch i Gymru & Felindre!

Yn ogystal â’r arian y byddwch yn ei godi drwy gymryd rhan, mae’r cyhoeddusrwydd y byddwch yn ei ddenu hefyd yn bwysig iawn i ni gan fod arnom eisiau i gymaint o bobl â phosibl weld eich ymdrechion ardderchog. 

Os gwelwch yn dda, rhannwch eich ffotograffau, pyst a fideos (gan sicrhau fod pawb wedi rhoi eu caniatâd) ar Twitter, Facebook ac Instagram, gan eu tagio i mewn fel bod pawb yn gweld eich ymdrech wych dros Felindre. A byddwch mor greadigol â phosibl gyda’ch ffotograffau a’ch fideos oherwydd fe ymddengys y goreuon ar y cyfryngau ac ar ddeunydd ar gyfer ymgyrch y flwyddyn nesaf! 

Twitter: @Velindre Instagram: velindre_fundraising Facebook: VelindreFundraising #WearRedForWalesAndVelindre

Hefyd bydd yr ysgol sy’n codi fwyaf o arian yn cael ymweliad gan un o’r sêr sydd ar y boster ynghlwym.

Os hoffech gymryd rhan, yna cwblhewch y ffurflen gofrestru cyn 10fed Mawrth, os gwelwch yn dda, fel y gallwn eich cofrestru ar y gwefannau cymdeithasol a chyhoeddi eich bod yn cymryd rhan.

Rwy'n gobeithio y gallwn ddibynnu ar eich cefnogaeth.

Yn Gywir,

Jonathan Davies OBE
Lywydd - Canolfan Canser Felindre

BACK