Ein Cefnogwyr

Ein Cefnogwyr

Rydym yn ffodus iawn yn Felindre ein bod yn derbyn cymorth gwych oddi wrth amrywiaeth enfawr o bobl, o Ffrindiau Codi Arian i’n Noddwyr. Mae pawb yn rhannu nod gyffredin o geisio codi cymaint o arian â phosibl fel ein bod ni’n gallu parhau i ddarparu’r gofal a’r gwasanaeth y mae Canolfan Ganser Felindre yn enwog amdano. Rydym yn hynod ddiolchgar i bawb am y gefnogaeth y maen nhw’n ei rhoi i Ganolfan Ganser Felindre.

 

Rydym yn ddiolchgar iawn i'r unigolion a'r sefydliadau niferus am eu cefnogaeth a'u hymroddiad parhaus.

Ein prif gefnogwr yw Specsavers.  Bydd siopau ar hyd a lled Cymru yn cefnogi Canolfan Ganser Felindre dros y tair blynedd nesaf o fis Ebrill 2013.
Mae'r cwmni, sef y cwmni optegol teuluol mwyaf yn y byd, yn cyflogi mwy na 26,000 o staff, ac mae ganddo gysylltiad Cymreig cryf hefyd, gan fod y perchennog Doug Perkins yn hanu o Lanelli. Bydd y 30 o siopau a mwy yng Nghymru yn cymryd rhan mewn gweithgareddau codi arian a gweithgareddau hyrwyddo gyda Felindre.

Helpodd Noddwr Codi Arian Felindre, Sam Warburton, sydd newydd ennill Pencampwriaeth Chwe Gwlad yr RBS gyda thîm Cymru,
 i lansio’r bartneriaeth rhwng Specsavers a Felindre gyda llun arbennig a dynnwyd gyda rheolwyr siopau Cymru.

Dywedodd Sam: "Rwyf yn falch bob amser pan fydd pobl eisiau cefnogi Felindre, a bydd y berthynas newydd hon yn hwb enfawr i ni. Mae'n gyfnod anodd iawn i’r tîm codi arian, ond bydd cymorth gan gwmni mor fawr yn gwneud gwahaniaeth mawr iawn ac yn helpu i godi proffil Felindre hefyd; Rwy'n ddiolchgar i Specsavers am eu cefnogaeth. "

Dywedodd Pennaeth Codi Arian Felindre, Andrew Morris: ""Rydym wrth ein bodd o fod yn gweithio gyda chwmni cenedlaethol mor enwog ac uchel ei barch â Specsavers; mae’r ddau ohonom yn ymdrechu i ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl, a bydd yr ymrwymiad hwn i ragoriaeth yn helpu i wneud hyn yn berthynas lwyddiannus iawn. Mae gennym ystod o weithgareddau codi arian cyffrous wedi’u cynllunio, ac rydym yn edrych ymlaen at weithio'n agos gyda Specsavers."


Mae rhai siopau wedi cymryd rhan mewn ‘Stiletto Strolls’ ar gyfer Ymchwil a Gofal Canser y Fron, gan gynnwys y siop yn Stryd y Frenhines yng Nghaerdydd, yn y llun isod, a arweiniwyd gan Alex Jones o The One Show!

Dywedodd Alex: "Roedd yn hwyl cefnogi achos mor wych mewn ffordd mor steilus!" Fel y rhan fwyaf o fenywod, rwy'n dwli ar esgidiau, ac rwy’n dal ar bob cyfle i wisgo pâr o stiletos.

"Ac rwyf wrth fy modd yn dod adref i dde Cymru - mae'n gyfle i ddal i fyny gyda fy nheulu a'm ffrindiau.

Dywedodd siopwr Nadolig cynnar Jane Cohen, 37,: "Roedd Alex yn edrych yn wych yn ei stiletos.  Nid oedd yn gwegian arnynt fel rhai merched - roedd yn camu allan go iawn!"


NÔL

 

 ********

 Elusen Arglwydd Faer Caerdydd a’r South Wales Echo ar gyfer 2015/16 ydy Apêl Torri Tir Newydd Canolfan Ganser Felindre, sy’n cefnogi Ymchwil Uwch i Radiotherapi.


Dywedodd Arglwydd Faer Caerdydd, y Cynghorydd David Walker: "Bydd canser yn effeithio ar un o bob dau ohonom a anwyd ar ôl 1960. Mae'n ystadegyn syml, sy'n ein hatgoffa ni o’r frwydr rydym yn ei hwynebu.

"Mae fy ngwraig, Jan, yn gwella o ganser, ac oherwydd y driniaeth wych a gafodd yn Felindre, penderfynais geisio cael gwybod mwy am y Ganolfan. Po fwyaf yr oeddwn yn ei ddarganfod, mwyaf oll roeddwn eisiau helpu.

"Rydym yn hynod o lwcus i gael Felindre yma yng Nghaerdydd. Mae'n un o'r canolfannau gofal canser gorau yn y DU,  a gallai ddod y gorau yn Ewrop. Er mwyn gwneud hynny, mae angen i bobl Caerdydd ddod at ei gilydd i godi'r arian a allai helpu i achub bywydau a gweddnewid y ffordd mae pobl yn cael eu trin.

"Rwyf eisiau i Gaerdydd uno yn y frwydr yn erbyn canser. Rwy'n galw ar bawb ar draws y ddinas i helpu i godi arian i wneud Felindre'r brif ganolfan ganser yn Ewrop
.

"Gyda'n gilydd, byddwn yn ariannu technoleg sy'n torri tir newydd a fydd yn rhagweld effeithiolrwydd triniaeth,  a hyfforddi oncolegwyr y dyfodol i'r lefel uchaf.

"
Rwyf wrth fy modd bod papur newydd y ddinas, y South Wales Echo, wedi camu ymlaen i bartneru fy ymgyrch. Os bydd y ddinas yn dod at ei gilydd, gyda’r un nod, gallwn helpu Felindre i achub miloedd o fywydau ar ei ffordd i fod y ganolfan flaenllaw yn Ewrop ar gyfer gofal canser. "

Bydd yr holl arian a godir yn mynd tuag at Apêl Torri Tir Newydd Felindre i gael y budd mwyaf posibl i'n cleifion. Bydd yr apêl hon yn helpu i ariannu ymchwil arloesol a chaffael y dechnoleg ddiweddaraf i drin canser.

Dros y flwyddyn nesaf, mae’r Arglwydd Faer wedi addo helpu Felindre i godi ei phroffil, yn ogystal â chodi arian mawr ei angen drwy gynnal digwyddiadau codi arian arbennig a mynychu digwyddiadau allweddol yng nghalendr blynyddol yr elusen. Cynhaliwyd y digwyddiad cyntaf ar 4 Mawrth gyda Bore Coffi Cymunedol yn y Mansion House, a gododd £325.


Derbynnir rhoddion gyda diolch. Os gwelwch yn dda rhowch arian ar-lein drwy fynd i
www.justgiving.com/Lord-Mayor-Cardiff neu anfonwch sieciau, yn daladwy i 'The Lord Mayor’s Charity' i: Y Swyddfa Brotocol, Mansion House, Richmond Road, Caerdydd, CF24 3UN.

Os ydych eisiau trefnu digwyddiad codi arian i gefnogi Canolfan Ganser Felindre, rhowch wybod i ni. Gallwch anfon e-bost at:
ProtocolOffice@cardiff.gov.uk, gallwch ffonio: 029 2087 1543, neu gallwch lawrlwytho a llenwi ffurflen cofrestru digwyddiad yn nodi manylion eich digwyddiad ac unrhyw ddeunyddiau rydych eu hangen gan Adran Codi Arian Felindre.

Ein nod: gwneud Felindre'r ganolfan fwyaf blaenllaw yn Ewrop ar gyfer triniaeth radiotherapi.

Ein cenhadaeth: dod â phobl Caerdydd at ei gilydd i godi arian i'n helpu i gyrraedd y nod hwnnw.

Ein nod: achub bywydau a gwella canlyniadau i gleifion.


#CardiffUnitedAgainstCancer

*****

Mae Christopher Davies o Magenta Photography wedi cefnogi Felindre am nifer o flynyddoedd, drwy dynnu lluniau o’n digwyddiadau a lluniau i'r wasg, cyflwyniadau sieciau ac unrhyw beth arall rydym ei angen, yn hollol rad ac am ddim.

Ym mis Ionawr 2011 a mis Medi 2013, aeth Chris i fyny Mynydd Kilimanjaro ac ym mis Mai 2011, aeth i ddinas goll Machu Picchu ym Mheriw, i godi arian dros Felindre.

Rydym yn hynod ddiolchgar i Chris am ei holl waith caled, arbenigedd, cefnogaeth a’i luniau anhygoel!

 
*****

Steve Sullivan yw sylfaenydd a phrif drefnydd Megaday, yr ŵyl gerddoriaeth flynyddol a gynhelir ar Ŵyl y Banc mis Awst yng Nghaerffili. Dathlodd y digwyddiad ei ben-blwydd yn 16 oed eleni, ac mae swm anhygoel o fwy na £230,000 wedi cael ei godi i Felindre.

Mae Steve wedi rhedeg Hanner Marathon Caerdydd hefyd dros Felindre dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Yn ogystal â chodi arian, mae Steve yn rhedeg cwmni Hyfforddiant Cyfrifiadurol a Gwasanaethau TG ei hun o’r enw
Click Tips,  ac mae wedi rhoi o'i amser a'i arbenigedd i’r swyddfa codi arian drwy gyflwyno cronfa ddata wych a hyfforddiant parhaus i staff

*****

Mae Band Tref gwobrwyedig Tredegar wedi bod yn cefnogi Felindre am flynyddoedd maith.  Maen nhw’n dod i’n  Cyngerdd Diolchgarwch bob blwyddyn yn Eglwys Gadeiriol Llandaf, lle maen nhw’n rhoi perfformiadau rhagorol i’n gwesteion, ac maen nhw’n rhoi trêt bob Nadolig i siopwyr yng Nghanol Dinas Caerdydd ac ym Marks & Spencers, a chasglu arian hanfodol i Felindre.

Mae'r band newydd ddathlu eu "llwyddiant mwyaf erioed" ar ôl hawlio’r wobr gyntaf yn y gystadleuaeth band pres mwyaf blaenllaw yn y byd.

Hawliont y wobr gyntaf o £3
,000 o Bencampwriaeth Bandiau Pres Agored Prydain a'r tlws Tarian Aur am yr eildro mewn pedair blynedd.

*****

Mae Howard Wilkins o Pinnacle Internet Marketing, drwy garedigrwydd, wedi rhoddi system farchnata drwy e-bost wych, SwiftSender, sy'n ein galluogi ni i gyfathrebu gyda'n cefnogwyr yn effeithiol iawn ac am ddim. Mae hon yn system wych, a byddem yn argymell y system yn gryf!

Mae Howard wedi gwneud rhywfaint o waith codi arian hefyd, ac mae’n gefnogwr gwych.

****

Mae rheolwr De Vere Village Urban Resort yng Nghaerdydd a’r tîm yno wedi rhoi cefnogaeth wych i Felindre dros y blynyddoedd diwethaf, drwy gynnal llawer o'n digwyddiadau, rhoi gwobrau, nawdd a llawer mwy.

Mae Felindre yn hynod ddiolchgar am eu holl gymorth a’u cefnogaeth!

*****

Mae Food St Caterers o Gaerdydd wedi gwneud ymrwymiad parhaus i gefnogi Felindre, oherwydd maen nhw’n gwybod drwy brofiad bod yr ysbyty yn llawn o bobl hynod ymroddedig sy’n gwneud pethau amhosibl gydag adnoddau cyfyngedig. Dyna pam maen nhw’n rhoi o leiaf 10% o bob ceiniog a wnânt i'r apêl Cam Ymlaen.

Collodd Simon Ford, sy’n gweithio i’r cwmni, ei ddyweddi Linda i ganser yr ysgyfaint yn ddim ond 44 mlwydd oed.  Mae hyn wedi ei ysbrydoli i godi arian i Felindre, ac mae newydd orffen caiacio 400 milltir ar ei ben ei hun o gwmpas Cymru gan godi dros £18,000 ar gyfer Apêl Cam Ymlaen Felindre.

Dywedodd Simon, 43, sy'n byw yng Nghaerdydd: "
Cafodd fy alldaith ei hysbrydoli gan fy nyweddi brydferth Linda, a gollais i ganser ym mis Mawrth 2013. Rhoddodd awch Linda am fywyd, ei gofal dros eraill, y dewrder a ddangosodd er gwaethaf y clefyd hwn, ysbrydoliaeth i mi ymladd yn ôl yn erbyn y canser a gymerodd ei bywyd mor greulon.

"Brwydrais trwy uffern am fis, ond roedd y tosturi anhygoel a brofais gan yr holl bobl y cyfarfyddais â nhw ar fy ffordd o amgylch Cymru yn adlewyrchu tosturi Linda, ac yn cadarnhau'r hyn yr wyf yn gwybod y byddai hi'n ei ddweud wrtha i - mae'n iawn, rwyt yn gwneud y peth iawn, ymlaen ac i fyny. "


Cliciwch yma i gefnogi ymdrechion Simon.

****

Rydym yn hynod ddiolchgar i'r gefnogaeth rydym yn ei dderbyn gan Edwards Coaches.


Maen nhw wedi rhoi coetsis i ni ar gyfer nifer o heriau dramor, ac mae gallu teithio mewn steil i Heathrow yn sicr yn helpu ein
teithwyr a’n beicwyr i baratoi ar gyfer yr heriau llafurus sydd o'n blaenau. Ac ar ôl teithio hanner ffordd o amgylch y Byd, mae coets Edwards yn olygfa i'w chroesawu'n fawr ar gyfer ein codwyr arian blinedig!

****

Mae’r World of Groggs byd enwog wedi cefnogi nifer o elusennau ers blynyddoedd lawer, ac yn sicr, mae Felindre wedi elwa o'u haelioni aruthrol.


Rydym wedi bod yn ffodus i dderbyn nifer o Grogiau a gomisiynwyd yn arbennig, gan gynnwys grog arbennig ar gyfer yr her Dringo Kilimanjaro i Gapteiniaid yn 2010, yn y llun isod, yn ogystal â Mount Groggmore enwog a llawer o argraffiadau cyntaf gwerthfawr, sydd wedi helpu i godi miloedd o bunnoedd mewn digwyddiadau ar draws y wlad.

Grog Dringo Kilimanjaro i Gapteiniaid - Argraffiad Cyfyngedig

 
*****

Mae The Events Room yn cefnogi Felindre mewn llawer o'u digwyddiadau gwych, gan godi arian drwy rafflau ac arwerthiannau.

Yn ddiweddar, dringodd  un o Gyfarwyddwyr The Events Room, Mark Shepherd,  Fynydd Kilimanjaro gyda'i ffrind Rhodri Evans fel rhan o
YmdaithOes, Felindre, a chodont swm anhygoel o fwy na £17,000 ar gyfer Felindre.

*****

Mae Hugh James Solicitors yn gwmni yn y 100 uchaf gyda thîm o tua 550 o bobl, sy’n cynnwys 43 o bartneriaid.  Mae’r cwmni’n cynnig yr amrywiaeth, y cryfder a'r dyfnder o arbenigedd sydd eu hangen ar gleientiaid, sy’n amrywio o fusnesau a reolir gan berchennog ac unigolion preifat, i gorfforaethau rhyngwladol, sefydliadau ariannol, cyrff cyhoeddus a sefydliadau dielw.

Mae Hugh James wedi mabwysiadu Canolfan Ganser Felindre yn un o'i elusennau partner ar gyfer 2014,
 ac mae rhaglen gyffrous o weithgareddau codi arian wedi’u cynllunio i godi arian i gefnogi cleifion canser a'u teuluoedd yng Nghymru. Mae Hugh James yn noddwr aur Reid Feicio Arfordir y Dwyrain, a fydd yn gweld cyfranogwyr yn beicio 515km mewn pum niwrnod o Boston i Efrog Newydd ym mis Medi 2014, gyda thri aelod o staff.

Cododd y digwyddiad cyntaf, sef Cinio Rygbi'r Chwe Gwlad, a gynhaliwyd ym mis Mawrth, swm anhygoel  o £21,000 i Felindre.  Bydd nifer o ddigwyddiadau eraill yn cael eu cynnal yn ystod y flwyddyn, a bydd y cyfan yn cael eu hysbysebu ar ein tudalen Gweplyfr.

*****

Cyn bo hir, bydd cleifion canser a'u teuluoedd yng Nghymru yn elwa o bartneriaeth newydd rhwng gwesty mwyaf poblogaidd Caerdydd, sy'n cefnogi Canolfan Ganser Felindre fel ei Elusen y Flwyddyn 2015, i godi arian mawr ei angen.

Mae'r tîm yn Park Plaza Caerdydd wedi addo codi £10,000 eleni ar gyfer Felindre, fel rhan o ddathliadau pen-blwydd y gwesty yn 10 oed, fydd yn cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn. Bydd y bartneriaeth elusennol yn adnewyddu'r berthynas rhwng y ddau sefydliad, a ddechreuodd yn 2014.

Canolfan Ganser Felindre yw’r ysbyty canser nad yw'n llawfeddygol mwyaf yng Nghymru, sydd wedi darparu cymorth a gofal i gleifion canser am bron i 60 mlynedd. Mae'r ysbyty’n arbenigo mewn helpu pobl yr effeithir arnynt gan ganser gyda'u staff tra hyfforddedig a’i chyfleusterau meddygol.

Dechreuodd y berthynas codi arian rhwng Felindre a Park Plaza y llynedd, pan lansiodd y gwesty eu Te Prynhawn newydd i Foneddigion, sef fersiwn gwahanol o’r te prynhawn traddodiadol.  Cafodd y lansiad ei chyflwyno gan chwaraewr rygbi rhyngwladol Cymru Matthew Rees, a oedd wedi cael diagnosis blaenorol o ganser y ceilliau ac wedi datblygu perthynas gyda Felindre o ganlyniad. Rhoddwyd canran o gost y Te Prynhawn poblogaidd i Foneddigion i Felindre, a chodwyd llawer o arian mawr ei angen ar gyfer y ganolfan.

Eleni, mae'r cydweithwyr codi arian eisoes yn cynllunio calendr llawn digwyddiadau a mentrau er mwyn codi cymaint o arian ag y bo modd trwy gydol 2015, gan gynnwys adfer y rhodd oddi wrth bob un Te'r Prynhawn i Foneddigion a werthir. Cyhoeddwyd y bartneriaeth gan Reolwr Cyffredinol Gwesty’r Park Plaza, Margaret Waters, ym mharti pen-blwydd y gwesty yn 10 oed ddydd Iau, 12 Chwefror. Mae £1000 wedi cael ei godi’n barod gan dîm y Park Plaza yn eu parti dathlu i staff ar gyfer ei 10fed pen-blwydd.

Bydd yr arian a godir gan Westy’r Park Plaza yn cael ei ddefnyddio i ariannu ymchwil arloesol, ac i brynu offer arbenigol, a fydd yn rhoi’r hyfforddiant a’r technegau diweddaraf i staff y ganolfan. Yn ogystal, bydd yr arian yn parhau i ddarparu cefnogaeth i bob claf, eu teuluoedd a'r gofalwyr sy'n delio â chanser.

Dywedodd Kylie McKee, Dirprwy Bennaeth Codi Arian Felindre, "Rydym yn falch iawn i fod yn elusen o ddewis Gwesty’r Park Plaza Caerdydd, yn enwedig yn y flwyddyn ben-blwydd arbennig hon yn 10 oed, ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Margaret a'i thîm dros y 12 mis nesaf er mwyn codi arian hanfodol ar gyfer ymchwil canser a gofal i gleifion a'u teuluoedd yr effeithir arnynt gan ganser yma yn Ne Cymru. "

Meddai Margaret Waters, Rheolwr Cyffredinol Park Plaza am y bartneriaeth newydd, "Mae’n bleser gennym gyhoeddi’r bartneriaeth hon gyda Felindre. Mae'r elusen yn gwneud gwaith gwych i helpu pobl Cymru pan fyddant mewn angen, ac mae'n wych ein bod yn gallu eu cefnogi nhw drwy godi arian drwy'r holl westy. "

Yn y llun o’r chwith i’r dde: Kylie McKee, Felindre, gweinydd o’r Park Plaza, Margaret Waters, Park Plaza

Os hoffech chi roi rhodd i Felindre, ewch i dudalen Just Giving Park Plaza:
www.decadeinthecity.com

*****

Mae Neil a Janet Ballard wedi bod yn cefnogi Felindre am dros bum mlynedd, ac maen nhw wedi codi swm anhygoel o fwy na £60,000 hyd yn hyn.

Bob blwyddyn, mae'r pâr yn cynnal Cinio Elusennol i Felindre, ac mae pob un ohonynt wedi bod yn llwyddiant ysgubol. Cododd dawns y llynedd swm syfrdanol o £15,205, y cyfanswm uchaf hyd yn hyn.


Cawsant eu gwneud yn Llysgenhadon Felindre yn 2013 ac ym mis Ionawr 2014, mynychont eu noswaith Llysgenhadon cyntaf a chofrestront ar gyfer Reid Feicio Arfordir y Dwyrain Felindre - taith feicio 515km llethol o Boston i Efrog Newydd mewn 5 diwrnod - y mis Medi hwnnw.
Cliciwch yma i ddarllen blog doniol iawn Jan am y daith.

Cliciwch yma i gael manylion eu cinio nesaf.

*****

Mae Concord Extra wedi cefnogi Felindre ers dros flwyddyn, drwy roddi’r arian a godir wrth werthu bagiau adwerthu.

Concord Extra yw siop ddisgownt yn yr Eglwys Newydd, sy’n gwerthu nifer o bethau, yn amrywio o nwyddau cartref i bersawr, cynnyrch harddwch, cynnyrch anifeiliaid, gofal car a llawer, llawer mwy.

Mae Felindre’n ddiolchgar dros ben am eu cefnogaeth.

Gweler y Siop Ar-lein

 
*****

Mae'r Gweilch wedi cefnogi Felindre dros y ddwy flynedd ddiwethaf, a chodi arian hanfodol a chyhoeddusrwydd ar gyfer ein Hapeliadau Cam Ymlaen a Trechu Canser drwy amryw o ddigwyddiadau, casgliadau, ymddangosiadau gan chwaraewyr, rhoddion o eitemau raffl ac arwerthiant, yn ogystal â chanran o werthiannau crysau'r elusen.

Rydym yn falch iawn eu bod wedi addo ein cefnogi unwaith eto eleni,  ac yn edrych ymlaen at weithio gyda nhw ar wahanol brosiectau.

 
*****

Mae Wayne a Fiona Phillips o PS Group wedi bod yn gefnogwyr brwd o Felindre am nifer o flynyddoedd, ac wedi dod yn Llysgenhadon.

Maen nhw wedi mynychu a noddi llawer o ddigwyddiadau codi arian,
gan gynnwys Dawns Efrog Newydd y Capteiniaid a Taith Gerdded Patagonia 2015 sydd i ddod, y bydd Wayne yn cymryd rhan ynddi ei hun. Maen nhw hefyd wedi ymrwymo i brosiectau a mentrau codi arian yn y dyfodol.

 

BACK