Trefnu Digwyddiad Diogel a Chyfreithlon

Trefnu Digwyddiad Diogel a Chyfreithlon

Mae codi arian i elusennau yn cael ei reoli gan y gyfraith. Gweler gwybodaeth ac arweiniad isod i’ch helpu i drefnu a chynnal digwyddiad diogel a chyfreithlon.   Dywedwch wrthym am eich digwyddiad Pa bynnag ddigwyddiad rydych yn penderfynu ei drefnu, llenwch Ffurflen Gofrestru Digwyddiad yn nodi cymaint o wybodaeth am eich digwyddiad â phosibl, a nodi unrhyw ddeunyddiau a all fod eu hangen arnoch, gan gynnwys ffurflenni noddi. Sylwer, er mwyn cadw costau mor isel â phosibl, mae cyfyngder ar faint o ddeunyddiau y gallwn eu darparu, fel crysau-t.    Os hoffech drafod syniadau am ddigwyddiad, anfonwch neges e-bost atom neu ffoniwch 029 2031 6211.   Diogelwch Digwyddiad Gwnewch yn siwr nad oes neb yn mynychu, helpu na gweithio mewn amgylchedd anniogel. Y ffordd orau i wneud hyn yw cyflawni asesiad risg o’r digwyddiad, a gwaredu neu leihau unrhyw risgiau. Cliciwch yma am ffurflen asesu risg sylfaenol a chanllaw ar sut i’w llenwi.   Os oes unrhyw arian yn cael ei drafod yn y digwyddiad, cymerwch gamau rhesymol am eich diogelwch. Cyfrwch yr arian i ffwrdd o dorfeydd, a sicrhewch fod rhywun arall gyda chi bob amser fel tyst. Os rydych yn cludo arian, defnyddiwch lwybr diogel bob amser, a sicrhewch fod rhywun arall gyda chi a/neu cariwch larwm personol.   Os defnyddir contractwyr, is-gontractwyr neu gyfleusterau allanol, sicrhewch fod ganddynt brofiad perthnasol a’u bod yn cydymffurfio â safonau yswiriant ac iechyd a diogelwch.   Yswiriant Digwyddiad Os rydych yn trefnu digwyddiad sy’n cynnwys aelodau o’r cyhoedd, pobl yn mynychu, cyfranogwyr neu hyd yn oed gwylwyr, bydd angen i chi sicrhau bod gennych yswiriant atebolrwydd cyhoeddus. Gyda phobl yn hawlio am anafiadau personol neu ddamweiniau yn gyffredin yn y DU, rydym yn argymhell yn gryf eich bod chi’n yswirio eich digwyddiad. Mae gan y rhan fwyaf o leoedd yr yswiriant hwn eisoes, felly os rydych yn cynnal eich digwyddiad mewn lleoliad, gwiriwch gyda nhw.  Os rydych yn defnyddio contractwyr trydydd parti ar gyfer unrhyw beth, fel llogi offer, arlwyo, gemau neu reidiau, mae’n rhaid i chi ofyn i weld copi o’u hyswiriant atebolrwydd cyhoeddus.   Casgliadau a Thrwyddedau Mae angen trwydded casglu ar y stryd os rydych yn dymuno casglu arian neu werthu unrhyw beth er budd elusen. Mae’n rhaid i chi wneud cais am drwydded trwy’r cyngor lleol perthnasol; cewch ffurflenni ar eu gwefan. Mae gweithdrefnau’n amrywio o gyngor i gyngor, gyda gofynion mwy llym ar waith ar gyfer ardaloedd/strydoedd poblogaidd. Er bod yr amser a gymerir i roddi trwydded yn amrywio hefyd, sicrhewch eich bod chi’n rhoi digon o rybudd, o leiaf mis, neu fwy os yn bosibl.   Efallai y bydd angen trwydded ar ddigwyddiadau a gynhelir mewn lleoedd cyhoeddus, felly gwiriwch gyda’ch cyngor lleol cyn i chi ddechrau trefnu.   Rheolau Cyffredinol ar gyfer Casglu Ar ôl i chi gael trwydded, bydd yn rhaid i chi gadw at set arall o reolau pan rydych yn dechrau casglu. Eto, mae’r rhain yn amrywio o gyngor i gyngor, ond mae nifer o reoliadau sy’n gymwys yn y rhan fwyaf o ardaloedd.   I ddechrau, mae’n rhaid i bawb sy’n casglu fod o leiaf 16 mlwydd oed, oni bai bod y casgliad yn rhan o orymdaith. Yn yr achosion hyn, gall y rheiny sy’n casglu fod yn 14 mlwydd oed, ond mae’n rhaid bod oedolyn gyda nhw os maen nhw’n iau nag 16 mlwydd oed.   Rhaid i chi sicrhau nad ydych yn rhwystro’r cyhoedd, nac yn achosi unrhyw boen neu berygl arall iddynt. Mae’n rhaid i gasglwyr sefyll o leiaf 25 metr ar wahân, a dylent aros yn yr unfan oni bai eu bod yn rhan o orymdaith.   Mae’n rhaid i unrhyw fwcedi neu duniau casglu fod dal sêl, a dylent arddangos yn eglur enw’r elusen neu apêl. Ni chewch siglo tuniau casglu. Dylech fynd â’r llythyr awdurdodi wrth y cyngor gyda chi rhag ofn i’r heddlu neu’r cyngor arolygu. Os rydych eisiau cynnal casgliad ar eiddo preifat, mewn tafarn neu fwyty er enghraifft, rhaid i chi ofyn caniatád y perchennog neu reolwr.   Lluniau Gofynnwch am ganiatâd unrhyw un rydych yn tynnu llun ohonyn nhw, a sicrhewch eu bod nhw’n ymwybodol y byddant o bosibl yn cael eu defnyddio ar wefan Felindre, deunyddiau hyrwyddo a.y.y.b.... Ar gyfer plant o dan 18 mlwydd oed, mae’n rhaid cael caniatâd rheini neu warcheidwad cyn tynnu’r llun.    Rafflau a Loterïau Ni fydd angen trwydded arnoch i gynnal raffl os yw’n rhan o ddigwyddiad arall, fel disgo, dawns neu gwis, a bod y tocynnau’n cael eu gwerthu yn ystod y digwyddiad i’r rheiny sy’n bresennol. Fodd bynnag, mae’r rheolau canlynol yn cymhwyso: ·         Ni cheir defnyddio mwy na £500 i brynu gwobrau, ond nid oes cyfyngiad ar wobrau a roddir ·         Ni cheir gwario mwy na £100 ar gostau ·         Ni cheir rhoi gwobrau o arian parod Fodd bynnag, os rydych yn bwriadu gwerthu tocynnau cyn digwyddiad, neu’r raffl yw’r digwyddiad h.y. mae’n cael ei dynnu ar ddyddiad arall, bydd angen trwydded arnoch, a thocynnau wedi’u hargraffu ymlaen llaw yn nodi dyddiad, lleoliad ac amser tynnu’r raffl, a rhestr o wobrau a.y.y.b. Cysylltwch â ni os rydych yn bwriadu cynnal raffl neu loteri fel hyn.   Gan fod loterïau yn cael eu llywodraethu gan nifer o reolau, byddem yn argymell eich bod chi’n siarad ag aelod o Dîm Codi Arian Felindre a/neu’r Awdurdod Trwyddedu lleol am gyngor cyn trefnu un.   Alcohol Os yw eich digwyddiad yn cael ei gynnal mewn lleoliad heb drwydded i weini alcohol, bydd angen i chi gael un.    Bwyd Mae cyfreithiau diogelwch bwyd yn gymwys pan mae bwyd ar gael mewn digwyddiad mewn unrhyw fodd, p’un ai yw ar werth neu’n rhad ac am ddim. Cewch fwy o wybodaeth gan adran iechyd amgylcheddol eich awdurdod lleol. Diolch am eich cymorth! BACK