Ein Llywyddion a Noddwyr

Ein Llywyddion a Noddwyr

Rydym yn ffodus iawn ein bod ni’n derbyn cymorth gwych gan ein 5 noddwr. Mae gan ein holl noddwyr wybodaeth bersonol am effeithiau canser, a’r gwaith hanfodol sy’n cael ei gyflawni yn Felindre. Maen nhw’n rhoi o’u hamser yn hael, yn cyflwyno cefnogwyr newydd i’r Ganolfan, ac maen nhw’n llysgenhadon gwych. Rydym yn gwerthfawrogi’r amser a’r ymdrech y maen nhw’n ei roi i Felindre, ac rydym yn ffodus iawn i gael eu cymorth.

Ein Noddwyr

Rydym yn ffodus iawn bod gennym gymaint o noddwyr gwych sy’n rhoi eu hamser, eu hegni a’u hymroddiad i godi proffil ac arian hanfodol ar gyfer Felindre.  Heb y bobl hyn, ni fyddai Felindre cystal lle ag y mae hi heddiw, ac rydym yn ddiolchgar dros ben i bob un ohonynt. 

 

 Llywyddion a Noddwyr

Rydym yn ffodus iawn ein bod ni’n derbyn cymorth ffantastig gan ein Noddwyr hyfryd, sy’n lansio Apeliadau, mynd i ddigwyddiadau, creu cyhoeddusrwydd, helpu i godi ein proffil, ac sy’n rhoi eu hamser o’u gwirfodd, ac yn gwneud cyfraniad amhrisiadwy i Felindre.

 
Llywydd Jonathan Davies

"Nid yw pobl yn gwerthfawrogi'r gwaith mae Felindre yn ei wneud nes daw'r amser anffodus a bydd ei hangen arnoch; yna byddwch yn sylweddoli lle mor dda ydyw a pha mor galed mae pobl yn gweithio yno.  Maen nhw’n anhygoel."

Seren yn y byd chwaraeon! Ganwyd Jonathan yn Nhrimsaran, ac mae wedi cael gyrfa rygbi godidog. Ar ôl dim ond 35 o gemau ar gyfer Castell-nedd, dewiswyd Jonathan i chwarae dros Gymru, ac enillodd y teitl “seren y gêm” yn ei gêm fuddugol gyntaf.

Ar ôl ennill y Goron Driphlyg a 27 o gapiau, symudodd Jonathan i chwarae i'r gynghrair rygbi ac i Widnes. Chwaraeodd wedyn dros Brydain Fawr, ac enillodd y wobr Man of Steel
yn y DU ac yn Awstralia.  Ers ymddeol o rygbi, mae gwybodaeth Jonathan ar draws y ddau god a’i bersonoliaeth fyrlymus wedi ei wneud yn rhan annatod o ddarllediadau’r BBC, ac ym 1996, dyfarnwyd MBE i Jonathan. Ers 2004, mae S4C wedi darlledu'r sioe sgwrsio boblogaidd a thema rygbi Jonathan, cyn bob gêm ryngwladol.


Fel Llywydd Codi Arian Felindre, mae Jonathan wedi bod yn gefnogwr brwd am nifer o flynyddoedd, ac rydym wedi elwa'n fawr o’i haelioni, ei roddion a’i gysylltiadau gwych.

Mae’r fformat cychwyn clec, a ddilynir gan seremoni wobrwyo a chinio dan lywyddiaeth Jonathan, yn hynod boblogaidd.


Arweiniodd Jonathan ddigwyddiad reidio beic dramor cyntaf Felindre,
sef Reid Feicio Califfornia i Gapteiniaid, a beicio 400km o Yosemite i San Francisco ym mis Medi 2012, gyda’i gyd-chwaraewyr rygbi Martyn Williams, Mike Hall, Tom Shanklin, Rhys Williams a llawer o rai eraill. Ac er mai dim ond unwaith oedd hyn i fod i ddigwydd, gwisgodd Jonathan ei siorts beicio eto i arwain ein Reid Feicio ar hyd Arfordir y Dwyrain ym mis Medi 2014.


Mae'n mynychu gwahanol ddigwyddiadau, yn lansio apeliadau ac yn hyrwyddo gwaith hanfodol Felindre yn gyson, a gwobrwywyd ei ymdrechion gwych gyda OBE yn 2015.

 
Roy Noble – Is-lywydd

"Mae Ysbyty Felindre yn symbol o obaith ac adferiad i gymaint o gleifion canser yng Nghymru. Mae fy ngwraig Elaine yn gweithio i gymorth canser yng Nghwm Cynon, ac yn cludo cleifion i Felindre i gael triniaeth.  Mae hi’n cwrdd pobl ysbrydoledig drwy’r amser y mae Felindre mor annwyl iddynt yn eu brwydr yn erbyn y salwch hwn. "

Rydym yn ffodus iawn yng Nghanolfan Ganser Felindre o fod wedi cael Roy fel ein Is-Lywydd am nifer o flynyddoedd bellach, ac mae pawb yn Felindre yn hynod ddiolchgar am ei gefnogaeth barhaus.


Yn gyn- bennaeth ysgol, derbyniodd Roy wobr fawreddog Sony
ym 1999, sydd wedi helpu i gadarnhau ei le fel un o ddarlledwyr mwyaf poblogaidd Cymru. Mae llawer o alw am Roy fel siaradwr gwadd mewn ciniawau neu fel gwestai mewn cynadleddau gan lawer o sefydliadau, ac mae'r rhain wedi cynnwys ymrwymiadau yng Nghanada, Hong Kong a Dubai. Yn 2001, dyfarnwyd OBE i Roy am ei waith elusennol.

 
James Dean Bradfield – Noddwr 

Mae’r staff yn ymddwyn gyda chymaint o urddas, ac aethant â meddwl fy mam oddi ar y boen oedd yn ei ddioddef, felly nid yw'n lle digalon mewn gwirionedd, mae’n le sy’n codi eich calon."

 

Magwyd James yn y Coed-duon, a ffurfiodd y Manic Street Preachers gyda'i gefnder a'i ffrindiau. Mae’r Manics wedi mynd ymlaen i gyflawni llwyddiant masnachol a chritigol, gan gyrraedd y brig yn y siartiau albymau a senglau.

Mae’r band wedi ennill nifer o wobrau clodfawr gan gynnwys Albwm Gorau a Grŵp Gorau yn y BRITS ym 1997, Act fyw Orau yn y Q Awards 2001, y Wobr MOJO Maverick 2009, a'r wobr am ysgrifennu cân yng Ngwobrau Rhestr Anrhydeddau Classic Rock 2011.

 

Mae James wedi bod yn gefnogwr brwd dros Felindre ac ym mis Awst 2008, chwaraeodd y band gig gychwynnol arbennig yng Nghanolfan Casnewydd.

Treuliodd James oriau lawer ar erchwyn ei fam yn Felindre, ac ysgrifennodd gân am ei brofiadau; enwyd y gan Ocean Spray ar ôl y sudd ffrwythau yr arferai yfed pan oedd yn mynd i’w gweld.

 

Chwaraeodd James set solo brin iawn, wych yn Nawns Califfornia Felindre ym mis Mehefin 2012 i gynulleidfa lawn a hynod werthfawrogol.

 
Martyn Williams – Noddwr

 “Mae ysbyty Felindre wedi darparu cefnogaeth fawr i gleifion canser a'u teuluoedd am flynyddoedd lawer. Rwy’n ymwybodol iawn o'r gwaith gwych a wneir yn yr ysbyty, ac rwy’n falch iawn i fod yn Noddwr Felindre ac i fedru helpu mewn unrhyw ffordd y gallaf."

Dechreuodd Martyn ar ei yrfa rygbi fawreddog ym Mhontypridd ac wedyn, symudodd ymlaen i Gaerdydd lle bu'n gapten ar y tîm o 2002-2005. Mae Martyn wedi ennill 100 cap dros Gymru, Capiwyd Martyn 100 gwaith I Gymru, ac fe’i pleidleisiwyd yn Seren Pencampwriaeth yr RBS pan enillodd Cymru'r gamp lawn yn 2005, a sgoriodd y cais buddugol i ennill y gamp lawn yn 2008. Mae wedi chwarae mewn mwy o Gemau’r Chwe Gwlad nag unrhyw chwaraewr arall o Gymru. Mae Martyn wedi ennill capiau rhyngwladol ar bob lefel dros Gymru, mae wedi arwain ei wlad, wedi chwarae dros y Barbariaid a mynd ar dair taith gyda Llewod Prydain ac Iwerddon. 


Roedd teithiau cerdded blynyddol Martyn Williams yn boblogaidd iawn, ac yn denu cannoedd o gerddwyr, oedd oll yn awyddus i gefnogi Martyn a Felindre.

Cynhaliodd Martyn flwyddyn dysteb lwyddiannus iawn, a sicrhaodd bod Felindre yn rhan annatod o'r dathliadau arbennig hyn, drwy roi rhodd hael iawn o £10,000. Ar ôl cwblhau'r Reid Feicio Califfornia i Gapteiniaid yn 2012, ym mis Hydref 2013, arweiniodd yr Ymdaith Oes i Kilimanjaro gyda 50 o gyfranogwyr.

 
Brynmor Williams – Noddwr

"Rwy’n yn falch iawn i fod yn noddwr Felindre. Rwy’n ymwybodol o'r gwaith rhagorol a wnânt ar gyfer y gymuned, ac mae'n bleser gallu cefnogi elusen yn agos iawn".

 

Yn gyn-chwaraewr rygbi rhyngwladol dros Gymru ac wedi cymryd rhan mewn Gêm Brawf Llewod Prydain, mae Brynmor wedi chwarae hefyd dros Abertawe, Casnewydd, Caerdydd a’r Barbariaid. Ganwyd Brynmor yn Aberteifi, ac mae’n siaradwr Cymraeg rhugl sy'n sylwebydd rheolaidd ac yn ddadansoddwr stiwdio uchel ei barch ar gyfer S4C.

 

Mae Brynmor yn ddyn busnes adnabyddus yng Nghymru, ac yn Gyfarwyddwr Bwrdd Grŵp ar gyfer Brocer Yswiriant blaenllaw Cymru a’r darparwr Iechyd a Diogelwch Thomas Carroll. Mae'n ardderchog fel siaradwr ar ôl cinio, ac mae wedi diddanu gwesteion mewn nifer o giniawau er budd Felindre.

 
Sam Warburton – Noddwr

"Roedd cael fy ngwahodd i fod yn Noddwr i Felindre yn un o'r penderfyniadau hawsaf dwi wedi gorfod eu gwneud. Mae'n elusen sy'n agos iawn at fy nghalon, ac rwyf wrth fy modd yn helpu i godi arian ar gyfer achos gwych. Roedd yn fraint cael gwahoddiad i fod yn Noddwr, ac rwy’n hynod o falch ohono.

 

Dechreuodd ei yrfa rygbi yn Rhiwbeina, a chwaraeodd ar gyfer Wanderers Morgannwg cyn ymuno â Gleision Caerdydd. Mae Sam wedi cynrychioli Cymru ar bob lefel. Chwaraeodd ei gêm lawn gyntaf dros Gymru yn 2000, a sgoriodd ei gais rhyngwladol cyntaf yn erbyn yr Eidal yn 2011.

 

Sam yw’r ail chwaraewr ieuengaf i gapteinio ei wlad, ac fe’i enwyd yn Gapten Cymru ar gyfer Cwpan y Byd 2011 yn Seland Newydd.  Arweiniodd Sam Lewod Prydain ac Iwerddon yn 2013 wrth iddynt ennill y Gyfres Brawf yn Awstralia.

 

Mae Sam, ei deulu a'i ffrindiau yn gefnogwyr brwd o Felindre. Mae Sam yn mynychu digwyddiadau yn rheolaidd, ac yn lansio apeliadau, mynd i weld cleifion yn Felindre, ac mae wedi arwerthu eitemau amrywiol o femorabilia gwerthfawr ar Drydar - fel ei esgidiau yn ystod y fuddugoliaeth lethol 30-3 dros Loegr yng ngêm benderfynu Pencampwriaeth y chwe gwlad yn 2013.

 
 

Eleni, sef 2015, bydd Sam yn arwain y Daith Geirw gyntaf erioed yn yr Eglwys Newydd ar 5 Rhagfyr, a bydd unwaith eto yn arwain cerddwyr ar Daith Gerdded y Gaeaf Felindre ar 28ain Rhagfyr.[LJ(-CS1] 

 

Annelies Krudenier – Noddwr

"Rwyf mor falch ac mor anrhydeddus o gael fy ngwahodd i fod yn Noddwr elusen mor anhygoel. Rwyf wedi cael profiad o ganser yn y teulu ac wedi tyfu i fyny yn gweld fy nain a’m modryb yn cael y driniaeth fwyaf rhyfeddol, pan achubodd yr elusen eu bywydau., ac mae hyn yn golygu cymaint i mi. Gobeithio, wrth i mi ddatblygu fel artist, y gallaf godi arian mawr ei angen ac ymwybyddiaeth am yr holl bethau rhyfeddol maen nhw’n ei wneud. Diolch Felindre, mae'n golygu byd i mi."

 

Ein noddwr ieuengaf yw’r gantores glasurol Annelies, sydd wedi cefnogi Felindre am flynyddoedd lawer. Mae hi wedi canu mewn digwyddiadau amrywiol gan gynnwys ein Cinio Gala Rygbi Cam Ymlaen, y Ddawns Binc, a Chyngerdd yr Apêl Goleuni yn Eglwys Gadeiriol Llandaf.  Daeth yn Llysgennad ar gyfer Felindre ym mis Rhagfyr 2010, a gofynnwyd iddi ddod yn Noddwr ym mis Hydref 2011, oherwydd ei chefnogaeth a’i hymroddiad gwych.

Mae Annelies wedi bod yn dawnsio ac yn canu ers pan oedd yn 2½ oed, ac mae wedi perfformio mewn digwyddiadau amrywiol dros y blynyddoedd, gan gynnwys perfformio Anthem Genedlaethol Cymru yn Stadiwm y Mileniwm ar gyfer cystadleuaeth gêm Cwpan y byd Cymru V Rwsia ym mis Medi 2009, a pherfformio o flaen 75,000 o gefnogwyr yn Stadiwm Wembley.

 

Rhod Gilbert – Noddwr

"Rwy’n falch iawn i ymuno fel noddwr Canolfan Ganser Felindre.  Dros y blynyddoedd, wrth fyw a gweithio o amgylch de Cymru, rwyf wedi siarad â llawer o bobl sydd wedi cael diagnosis o ganser, ac mae eu henwau yn codi'i ben dro ar ôl tro.  Nid wyf wedi clywed dim byd ond canmoliaeth am waith Felindre, ac am ei staff gwych, sydd wedi mynd tu hwnt i alwad dyletswydd i roi’r gofal a’r gefnogaeth gorau posibl i ddioddefwyr canser a'u teuluoedd ar adeg anodd iawn. Byddaf yn ymuno yn eu hymdrechion codi arian, ac yn dod i’r ganolfan o bryd i'w gilydd, i weld gwaith gwych Felindre o lygad y ffynnon.

 

Ar ôl ymweliad arbennig a thaith o amgylch Canolfan Ganser Felindre, yn y llun, mae’n bleser gan Adran Godi Arian Felindre gyhoeddi mai Rhod Gilbert fydd y seren proffil uchel diweddaraf i ddod yn Noddwr Felindre, gan ymuno â James Dean Bradfield, Sam Warburton, Martyn Williams a Mike Hall.

Yn 2013, arweiniodd Rhod Ymdaith Oes Felindre i fyny Kilimanjaro, gyda chyd-noddwr Felindre Martyn Williams, ac yn fwy diweddar, bu'n rhan o grŵp o 50 o bobl, gan gynnwys prif leisiwr y  Manics a noddwr arall Felindre, James Dean Bradfield, a ymdeithiodd i Batagonia dros Felindre fel rhan o'r Dathliadau 150 mlynedd ers i'r ymsefydlwyr Cymreig gyrraedd yno.

 

Mae Rhod wedi trefnu a chyflwyno amryw o nosweithiau comedi yng Ngholisëwm Aberdâr ac yn Theatr y Parc a Dâr yn Nhreorci, gan alw ar lawer o ffrindiau enwog i ymuno ag ef.  Gwerthwyd y tocynnau i gyd, a chodont dros £100,000 ar gyfer Felindre.  Mae hefyd wedi cynnal nosweithiau cwis ar gyfer cefnogwyr eraill Felindre.

Fis Medi diwethaf, roedd Rhod yn un o 50 o gerddwyr a ddringodd y llosgfynydd unigol uchaf yn y byd, sef Mynydd Kilimanjaro,  gyda noddwr arall Felindre, Martyn Williams, yn y llun isod.  Gyda’i gilydd, codont fwy na £270,000 dros Felindre.

 

Ychydig cyn cymryd yr her o ddringo 19, 340 troedfedd, perswadiodd Rhod ei ffrindiau Greg Davies a Russell Howard, sydd hefyd yn ddigrifwyr, i gymryd rhan mewn digwyddiad codi arian cofiadwy yng Ngholisewm Aberdâr, oedd yn orlawn.

 

Dywedodd Andrew Morris, Pennaeth Adran Codi Arian Felindre "Mae Rhod yn gefnogwr mawr o Ymdaith Oes Felindre i fyny Kilimanjaro, ac roedd y cyhoeddusrwydd a grëwyd ganddo wir wedi ein helpu i recriwtio cyfranogwyr ychwanegol ar gyfer y daith. Er bod yr her yn un anodd a blinedig iawn, mwynhaodd Rhod yn fawr, a chredaf fod y cyfeillgarwch gwych ymhlith grŵp arbennig iawn o bobl oedd i gyd wedi ymrwymo i godi cymaint o arian â phosibl i gefnogi cleifion canser yng Nghymru, wedi cael effaith go iawn; Rydym yn falch iawn ei fod wedi penderfynu dod yn Noddwr, ac edrychaf ymlaen at lawer o fentrau llwyddiannus yn y dyfodol."

 

Mike Hall – Noddwr

Mae Mike Hall - cyn Arwr Rygbi Cymru a Llewod Prydain -wedi bod yn gefnogwr brwd o Felindre ers 2009.

 

Mae wedi cymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau tramor gan gynnwys yr Her Dringo Kilimanjaro i Gapteiniaid gyntaf un yn 2010, Reid Feicio Califfornia i Gapteiniaid yn 2012, Reid Feicio Arfordir y Dwyrain i Gapteiniaid yn 2014, ac mae wedi cofrestru ar gyfer y daith Reidio drwy’r Rockies yn 2016.

 

Yn ogystal â’r digwyddiadau tramor hyn, mae Mike wedi cefnogi llawer o ddigwyddiadau codi arian ar gyfer Felindre; mae wedi eistedd ar lawer o baneli mewn ciniawau rygbi, wedi lansio nifer o ddigwyddiadau ac apeliadau, wedi trefnu dwy ddawns lwyddiannus iawn ac yn fwy diweddar, mae wedi ysgrifennu llyfr 'The Mike Hall Story’, gyda'r elw yn mynd i Felindre.

Dywedodd Mike yn ei lyfr: "There have been three big fundraising efforts so far, climbing Kilimanjaro, cycling from Yosemite to San Francisco and from Boston to New York. Between th three expeditions - and the fantastic efforts of an awful lot of people - we should raise comfortable over a million pounds for the charity. That is wonderful to be part of."

Cafodd Mike ei wneud yn Llysgennad Felindre yn 2011 a’n Noddwr yn 2015, i gydnabod ei ymrwymiad a’i gymorth anhygoel i Felindre.

 

Dywedodd Mike: " Ar ôl nifer o flynyddoedd yn helpu i godi arian i Felindre, rwy'n falch iawn o dderbyn y rôl fel Noddwr, a gobeithio y gallaf barhau i wneud cyfraniad ystyrlon yn y blynyddoedd sydd i ddod, i helpu elusen anhygoel."

 

 

 

BACK